صاحب مال: شرکت سهامی عمرانی اینانلار
محله ی: استانبول- کوچوک چکمجه
F21C21A2C  منطقه ی دوم قسمت:
بلاک: 801
بخش: 5
تاریخ شروع: اکتبر 2011
2014 ژوئن:
پروژه معماری: مشاور پروژه ی ام ام
پروژه استاتیک: شرکت مهندسی معماری صنعتی تجاری با مسئولیت محدود یالچین
 پروژه الکتریک: شرکت مهندسی الکتریک صنعتی تجاری با مسئولیت محدود سگاتک
 پروژه مکانیک:  مهندسی تانری اوور